รีบเช็กสิทธ์ด่วน! วันนี้รอรับเงินเลย ประกันสังคมโอนเงินให้ 15,000

รีบเช็กสิทธ์ด่วน! วันนี้รอรับเงินเลย ประกันสังคมโอนเงินให้ 15,000

ประกันสังคม พร้อมจ่ายชดเชยรายได้ 15,000 บาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เป็นลู กจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระท บจากโ ค วิ ด โอนเข้าบัญชีพรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสํานักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง จัดสรรโอนเงินงบประมาณโครงการ “มาตรการชดเชยรายได้แ ก่ลู กจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพ ร่ระบา ดของไ ว รั สโ ค วิ ด ซึ่งยังไ ม่ได้รับการช่วยเหลือเยี ยวย า”

เพื่อให้สํานักงานประกันสังคมเตรียมโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระท บจากเห ตุการณ์ดังกล่าว ที่เคยยื่นรับเงินกรณีว่างงานด้วยเห ตุสุดวิสัย แต่ไ ม่ได้รับการชดเชยรายได้เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมยังไ ม่ครบ 6 เดือน ภา ยใ น 15 เดือน

โดยสํานักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน ในวันที่ 28 ส.ค.63 โดยไ ม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสํานักงานประกันสังคมแต่อย่างใด และเมื่อโอนเงินแล้ว สํานักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งให้ผู้ประกันตนทราบทันที

โฆษกสํานักงานประกันสังคม กล่าวย้ำถึงคุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยี ยวย า ตามโครงการฯ ดังกล่าวว่า จะต้องเป็น

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสัญชาติไทย ที่อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระท บ จากการแ พร่ระบา ดในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.63

จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ประกันสังคมไ ม่ครบ 6 เดือน ภ ายใ น 15 เดือน นับย้อนตั้งแต่งวดเดือน มี.ค.63 ขึ้นไป และไ ม่ได้รับเงินเยีย วย าจากกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่อย่างใด

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้ที่เว็บไซต์ w w w . s s o . g o . t h ศูนย์ส ารนิเทศ สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน w w  w . s s o .  g o . t h สายด่ว น โทร.1506

ที่มา ข่าวส ด

อ่านต่อ